Privacyverklaring

15/05/2019

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens:

Admin8
Kris Dedeurwaerder
Wegvoeringsstraat 123
9100 Sint Niklaas
BE 0822.060.845

Contact e-mailadres: hello@theadmin8.com

  1. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door Admin8 op basis van een bestaande relatie met u als klant.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

  • WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie of deeltjes informatie die het mogelijk maken om u te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, hetzij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Gegevens worden bewaard in de bestanden van Admin8:

Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens:
· Uw naam en voornaam
· Uw adresgegevens
· Uw contactgegevens (emailadressen, tel. & gsm nummers)
· Facturatiegegevens (factuuradres, ondernemingsnummer)

Worden door ons in géén geval bijgehouden: 
· Informatie van seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard

  • UIT WELKE BRONNEN VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:
1: De persoonsgegevens die u ons meedeelt tijdens het opmaken of wijzigen van uw klantendossier, dit op basis van onze relatie met u.
2: De persoonsgegevens die u via mail zelf aangeeft

  • WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden gebruikt om contacten met u te onderhouden:
Bijvoorbeeld:
– Het versturen van mails in functie van opvolging van de samenwerking
– bezorgen van informatie die opgevraagd wordt.

  • MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden aan geen derden (noch fysieke personen, noch rechtspersonen) doorgegeven. Wij verkopen geen gegevens, wij stellen aan niemand gegevens ter beschikking.

Uitzonderingen:

1)       uw (facturatie) gegevens worden mogelijks door ons ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor. Uw factuurgegevens worden hen ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen voeren. Deze kantoren hanteren evenzeer een strikt privacybeleid.

2)      Bij het niet betalen van uw rekening/factuur kunnen uw gegevens kunnen mogelijks ter beschikking gesteld worden aan een incassobureau, rechtbank, deurwaarder of vertegenwoordiger van Admin8.

  • WELKE RECHTEN HEEFT U?

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van welk gebruik wij ervan maken. U kunt dit doen door u aan te melden via mail of telefonisch. Nadien kan een afspraak gemaakt worden om uw gegevens te overlopen of in uw bijzijn aan te passen of te verwijderen uit de database.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Admin8. Daarnaast heeft u steeds het recht om Admin8 te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Verwijderen van gegevens is enkel mogelijk indien er geen conflicten zijn met andere wettelijke bepalingen:
– Financiële informatie die we verplicht zijn te bewaren.

Indien u toch wenst het dossier te verwijderen kunnen wij u vragen een document te ondertekenen waarbij u afziet van enig verhaal tegenover ons.

6.2 Recht van verzet

Wij zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken om u een hoogstaande en kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden. U beschikt echter over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Admin8 in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Kris Dedeurwaerder daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hello@theadmin8.com, telefonisch via 0499/21.68.55 of per post naar Admin8, Wegvoeringsstraat 123, 9100 Sint Niklaas.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

Uw persoonsgegevens maken NIET het voorwerp uit van profiling en worden door Admin8 ook niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail:  commission@privacycommission.be
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Juridische procedures
De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van uw private ruimte of de hieraan gerelateerde diensten. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Veiligheidsmaatregelen

Admin8 bewaart de gegevens en heeft de nodige maatregelen getroffen, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Admin8 aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt bovenaan aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker het gebruik van zijn private ruimte onmiddellijk stop te zetten en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen.
Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over gebruikers heeft opgeslagen.